SBB passerar 30 miljarder

I sin delårsrapport redovisar SBB ett resultat efter skatt på 933 miljoner för årets första halva.

Fastighetsportföljens värde ökade med 5,1 miljarder under perioden till 30,3 miljarder kronor (25,2).

-Som tidigare kommunicerat fortsätter vi arbetet att förbereda SBB för notering på Nasdaq Stockholms huvudlista. SBB är på en stark tillväxtresa och hittills i år har vi genomfört tio förvärv till ett sammanlagt värde om 8,9 miljarder kronor. Då vi ser fortsatta tillväxtmöjligheter framåt kan vi också komma att utvärdera möjligheten till en kapitalanskaffning i samband med noteringen på huvudlistan för att ytterligare stärka vår kapacitet att finansiera tillväxten i enlighet med vår nyligen uppnådda investment grade rating, kommenterar Ilija Batljan, vd, i ett pressmeddelande

Några nyckeltal ur rapporten:

  • Resultat före skatt ökade med 54 % till 1 060 mkr (688), varav:
  • Förvaltningsresultatet ökade med 40 % till 254 mkr (182). I förvaltningsresultatet ingår kostnader för förtidslösen av lån och andra engångsrelaterade finansieringskostnader om -123 mkr.
  • Orealiserade värdeförändringar på fastigheter exklusive byggrätter ingår med 1 161 mkr (452).
  • Orealiserade värdeförändringar som resultat av byggrätter ingår med 40 mkr (54).
  • Realiserade värdeförändringar avseende fastigheter ingår med -307 mkr (-4).
  • Orealiserade värdeförändringar på derivat ingår med -88 mkr (4).
  • Periodens resultat ökade med 80 % till 933 mkr (518) efter avdrag för uppskjuten skatt om -90 mkr (-156) och aktuell skatt om -37 mkr (-14), motsvarande ett resultat per stamaktie A och B om 1,01 kr (0,73) före utspädning.

RedaktionenKälla: Fastighetsnytt